วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนวัตกรรมเพื่อชุมชนของนักศึกษาในงาน "นิทรรศการแสดงผลงาน Science meets Community 2" โดยมีการแสดง 6 ผลงานนักศึกษาจาก วิศวะกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ ไอที มีเดียอาตส์ และฟีโบ้ จากรายวิชา GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน (Community based Research and Innovation) ดังนี้

1.การผลิตปุ๋ยหมักมูลแพะ เพิ่มมูลค่าของเสียและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดออนไลน์สบู่และโลชันนมแพะ
3.การพัฒนาอาหารปลาลอยน้ำ
4.แนวทางการส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์ “ตลาดมดตะนอย ตลาดนัดมุสลิมแหล่งท่องเที่ยววิถีชาวบ้าน”
5.การออกแบบไฟถนนชุมชนริมคลองบางมดเพื่อความปลอดภัยและการท่องเที่ยว
6.การออกแบบสร้างอุปกรณ์เก็บขยะผิวน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

ณ บริเวณชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์