คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุดไม่เชิงเส้นในปริภูมิฮาดามาร์ด  (Nonlinear Optimization Problems in Hadamard Spaces)

นักศึกษา: นายปรินทร์  ไชยปัญญา   รหัสนักศึกษา 56090800002

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. ศ.ดร.สุเทพ  สวนใต้ (ประธานกรรมการสอบ)

2. ศ.ดร.ภูมิ  คำเอม (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ศ.ดร.สมพงษ์  ธรรมพงษา (กรรมการ)

4. รศ.ดร.ระเบียน  วังคีรี (กรรมการ)

5. รศ.ดร.พิเชฐ  ชาวหา (กรรมการ)

6. ผศ.ดร.ปริญญา  เสงี่ยมสุนทร (กรรมการ)

7. ดร.ขจรพงษ์  อัครจิตสกุล

เวลา: วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่: ห้อง SCL 802 ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง สถิติพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (The Effects of Experiential Education Through Project Based Learning in Basic Statistics for Mathayom Suksa 1 Students)

นักศึกษา: นางสาวอาภาภรณ์ อุคำพันธ์  รหัสนักศึกษา 56090700122

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. ผศ.ดร.ชมนาด  เชื้อสุวรรณทวี (ประธานกรรมการสอบ)

2. ดร.อนุวัฒน์  แซ่ตั้ง (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ผศ.ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล (กรรมการ)

4. ผศ.ดร.สุขุมาล  สาริกะวณิช (กรรมการ)

 

เวลา: วันศุกร์ที่ 25  พฤษภาคม  2561 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป 

สถานที่: SC 2514  อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเพียงพิศ  รอดปาน 0-2470-8822 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.