คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: การพัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรโดยใช้การจัดการเรียนรู้บริบทเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3  (Developing The Mathematical Connecting ability on Surface area and volumes Using  Context  Based Learning for Mathayom Suksa 3)

นักศึกษา: นายศุภกิตติ์  บุญเตี้ย รหัสนักศึกษา 56090700120

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.ชานนท์  จันทรา (ประธานกรรมการสอบ)

2. ดร.ชัชวาลย์  วัชราเรืองวิทย์   (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. รศ.ดร.ไพบูลย์  เกียรติโกมล (กรรมการ)

4. รศ.ดร.วิราวรรณ  ชินวิริยสิทธิ์ (กรรมการ)

5. ดร.อังกูร  หวังวงศ์ชัย (กรรมการ)

เวลา: วันอังคารที่ 22  พฤษภาคม  2561 เวลา 8.30 น. – 10.30 น. 

สถานที่: ห้อง SC 2216  อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง อสมการ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด  (The Development of Mathematical Problem for Mathayom 3 on Inequality by SSCS Model with Think-Pair-Share Technique)

นักศึกษา: นางสาวปิยวรรณ  ผลรัตน์ รหัสนักศึกษา 56090700118

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.ชานนท์  จันทรา (ประธานกรรมการสอบ)

2. ดร.ชัชวาลย์  วัชราเรืองวิทย์   (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. รศ.ดร.ไพบูลย์  เกียรติโกมล (กรรมการ)

4. ดร.วราภรณ์  จาตนิล (กรรมการ)

5. ผศ.ดร.ปริญญา  เสงี่ยมสุนทร  (กรรมการ)

เวลา: วันอังคารที่ 22  พฤษภาคม  2561 เวลา  10.30 น. – 12.30 น.

สถานที่: ห้อง SC 2216  อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: การประมาณผลเฉลยจริงของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบไม่เชิงเส้นโดยใช้ระเบียบการแปลงลาปลาซร่วมกับระเบียบวิธีโฮโมโทปีเพอร์ทูเบชั่นแบบใหม่  (An Approximate Analytical Solutions of Nonlinear Partial Differential Equations Using the Laplace Transform and New Homotopy Perturbation   Method)

นักศึกษา: นางสาวฐิติมา ปลงจิตร รหัสนักศึกษา 59090700008

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง (ประธานกรรมการสอบ)

2. รศ.ดร.วิราวรรณ  ชินวิริยสิทธิ์  (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ผศ.ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล (กรรมการ)

4. ดร.ชัชวาลย์  วัชราเรืองวิทย์ (กรรมการ)

เวลา: วันพุธที่ 23 พฤษภาคม  2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่: ห้อง SC 2216  อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: วิธีแยกซูมูดูสำหรับการประมาณผลเฉลยจริงของสมการเบอร์เกอร์-ฮัคเลย์รูปทั่วไป  (Sumudu Decomposition Method for Solving an Approximate Analytical solution of the Generalized Burgers-Huxley Equations)

นักศึกษา: นางสาวปาริดา  จาดจิน รหัสนักศึกษา 59090700009

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง (ประธานกรรมการสอบ)

2. รศ.ดร.วิราวรรณ  ชินวิริยสิทธิ์  (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ผศ.ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล (กรรมการ)

4. ดร.ชัชวาลย์  วัชราเรืองวิทย์ (กรรมการ)

เวลา: วันพุธที่ 23 พฤษภาคม  2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่: ห้อง SC 2216  อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเพียงพิศ  รอดปาน 0-2470-8822 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.