บริษัท ฟาราเทค จำกัด (บ้านโพธิ์) ประสงค์จะรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาร่วมทำงานที่บริษัทฯ รายละเอียดตามรูป