ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ จะปิดให้บริการพื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space ของอาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ในช่วงปิดภาคการศึกษา 2560 เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเปิดภาคการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอปิดให้บริการพื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space  ตั้งแต่วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-4709564 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

Download แบบ PDF