เรียนบุคลากรและนักศึกษา มจธ. ทุกท่าน

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "การออบแบบหลักสูตรในรูปแบบ Module" เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการโครงสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และเตรียมความพร้อมก่อนสัมมนาคณะฯ ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น. โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกภาควิชาเข้ารับการอบรม จึงอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการติดต่อ ประสานงาน หรือให้บริการในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี