ด้วยชมรมกอล์ฟบางมด มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ทุกคณะและสาขาวิชา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 และเป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 7 ทุน โดยสนับสนุนเป็นค่าครองชีพรายเดือน จำนวน 12 เดือน เดือนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

     ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เพื่อจะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในลำดับต่อไปเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ชมรมกอล์ฟบางมด ประจำปีการศึกษา 2561