คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครทุนผู้สนับสนุนการเรียนรู้วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1

 1.   เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 2.   จะต้องผ่านการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานในระดับปริญญาตรี

3.   มีความประพฤติดี

4.   ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา

5.  มีเกรดเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.00 ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้าจะต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัยและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

6.   มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์และการวิเคราะห์ผลการทดลองที่ดี

 

ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับทุน

 1.   ทำการฝึกซ้อมการทดลองที่ได้รับมอบหมายก่อนเปิดภาคเรียน

 2.   เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอน เป็นเวลา 2 วัน

3.   ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอนในการทดลองที่ได้รับมอบหมาย 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง

4.   ตรวจรายงานการทดลองที่ได้รับมอบหมาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

กำหนดการรับสมัครทุน

 1.   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคมคม 2561 โดยสมัครผ่าน google form Link : https://goo.gl/forms/0eGJi6y2Ms0u4caU2

2.   สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง SC 2301B ชั้น 3 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์

3.   ประกาศรายชื่อผลผู้ได้รับทุน วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

4.   เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 สิงหาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณพาณิน พูลจักร์ ห้อง SCL 301 โทร. 02470-8948