สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ได้จัดโครงการซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็นจำนวน 2 รอบ รอบละ 60 คน ในวันที่ 23,25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม UX-702 ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ ดังมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ 1. ทั้งนี้สามารถแจ้งรายชื่อเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวตามแบบแจ้งรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ 2. มายังสำนักงานจัดหาฯ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ผ่านทาง Kmutt on Spotlight และ http://pam.kmutt.ac.th
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ใน วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

 

-----------------------------------------------------
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์
โทรศัพท์ 8132,4/8404-6/8408-9/8250-1/8434
โทรสาร 8133เอกสารประกอบข่าว
  > สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
  > สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.