คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของตัวแบบควอนตัมแอนฮาร์มอนิกสำหรับราคาตลาดหุ้นแบบรายวันด้วยวิธีเมชเลส  (The Numerical Solution of Quantum Anharmonic Model for Daily Price Stock Markets by the Meshless Method)

นักศึกษา: นายกันต์  โทตระกูล รหัสนักศึกษา 59090700006

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. ผศ. ดร.สุรัตนา  สังข์หนุน  (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. รศ. ดร.อนิรุธ  ลวดทรง  (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ดร.วริสา  ยมเสถียรกุล (กรรมการ)

4. ดร.ชัชวาลย์  วัชราเรืองวิทย์  (กรรมการ)

เวลา: วันพุธที่ 25  กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: การแก้ปัญหาการเดินทางการแข่งขันกีฬาด้วยวิธีทางพันธุกรรมและทฤษฎีกราฟ  (Solving a Sport Tournament Problem by Using Genetic Algorithma and Graph Theory)

นักศึกษา: ตฤณลักษณ์  รุจนิสรกุล รหัสนักศึกษา 55090800003

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ. ดร. ชวลิต  จีนอนันต์ (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. ผศ. ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล   (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. รศ. ดร.วิราวรรณ  ชินวิริยสิทธิ์ (กรรมการ)

4. ดร.อรนิตย์  พันธ์ประสิทธิ์เวช (กรรมการ)

เวลา: วันอังคารที่ 24  กรกฏาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: การศึกษาแนวการจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (A Study of Hands-On Approach Affecting in A Mathematical Problem Solving and Connection Abilities on Applied Linear Equation for Mathayom Suksa 2 Students)

นักศึกษา: นางสาววิศนีย์ ดังจะดี  รหัสนักศึกษา 59090700105

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. ดร.รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์  (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. ผศ. ดร.ธีระพล  สลีวงศ์  (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ผศ. ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล (กรรมการ)

4. ดร.อังกูร  หวังวงศ์ชัย  (กรรมการ)

เวลา: วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเพียงพิศ  รอดปาน 0-2470-8822 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.