คณะวิทยาศาสตร์ สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อ แนวทางการดูแลและเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษา  วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง Science Connect  ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/hVjUNC