คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561  โดยปฐมนิเทศรวมทั้งคณะ เวลา 8.30-11.00 น.  ณ ห้องเรียนรวม 600 และปฐมนิเทศภาควิชา  เวลา 13.00-16.30 น.