ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ AUN QA เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานระดับอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สามารถบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN QA และเพื่อเป็นการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้มีความพร้อมในการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานในระดับอาเซียนต่อไปในอนาคต

คณะฯ ได้เชิญวิทยากร คือ  รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการหลักสูตร จนหลักสูตรชีวเคมีผ่านการตรวจประเมิน AUN QA Accreditation ระดับคะแนน 5 ในระดับอาเซียน

คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ในครั้งนี้ กำหนดจัดในวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ โดยผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน่วยงานที่สังกัด