ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาความปลอดภัยอาหาร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มเรียนตุลาคม 2561 รับจำนวน 30 คน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาจุลชีววิทยา โทร. 02 470 8887 / 02 470 8891