ขอเชิญเข้าฟังการชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนงบบูรณาการ และ Spearhead 2563 (วช. และ สวทน.) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2
อาคารเรียนรวม 2 จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการฟังดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/NyC2pw

ปิดรับรายชื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมฟังต่อไป
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณเอ โทร. 02-470-9687 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.