ด้วยงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือและวิจัยบูรณาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง Science Colloquium VIII  : “การสร้างงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมที่มีคุณค่า” วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. - 15.30 น.  ณ ห้องสัมมนา 1 SI 213 – 214 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือฯ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เขมฤทัย  ถามะพัฒน์ และ ดร.นุจริน จงรุจา เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้และแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยไปสู่ผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่า และขั้นตอนในการสร้างงานวิจัยให้เป็นผลงานเชิงประจักษ์