หน่วยทดสอบ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษรายวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ LNG 601 (เฉพาะสาขาวิชา) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 2 รอบ (จำนวนจำกัด) รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (***รับจำนวนจำกัด***) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 800 บาท/คน

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2470 8793 อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://sola.kmutt.ac.th/tetet