พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัด กิจกรรม " Science Show & Share หัวข้อ “การวิจัยเชิงนวัตกรรม” โดย

ดร.นุจริน จงรุจา อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์
ผศ.ดร.วิจิตรา เดือนฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน เวลา 13.30-15.00 น. ณ Exhibition A, Science learning space คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

จึงขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSej3rxCkpNs2LUt93…/viewform หรือติดต่อสอบถาม 02-470-9564 คุณแฟง