คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: ระเบียบวิธีแบบกลางที่มีความแม่นยำสูงสำหรับรูปแบบการไหลของจราจร   (High-order Central Schemes for Traffic Flow Model)

นักศึกษา: นางสาวนฤมล จินตกานนท์ รหัสนักศึกษา 55090800012

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา  สังข์หนุน  (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. ดร.วิรสา  ยมเสถียรกุล  (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ผศ.ดร.ธีระพล  สลีวงศ์ (กรรมการ)

4. ดร.ชัชวาลย์  วัชราเรืองวิทย์ (กรรมการ)

เวลา: วันศุกร์ที่  21  กันยายน  2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรคไข้เลือดออกที่มีการติดเชื้อ ๒ สายพันธุ์ในประเทศไทย  (Mathematical Modelling of Dengue Transmission with Two Serotypes in Thailand)

นักศึกษา: นางสาวสุธาวาส  จันทร์เรือง รหัสนักศึกษา 54501407

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.เสนอ  คุณประเสริฐ (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. รศ.ดร.วิราวรรณ  ชินวิริยสิทธิ์   (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. รศ.ดร.มธุรส  ทิพยมงคลกุล (กรรมการ)

4. ผศ.ดร.ธีระพล  สลีวงศ์  (กรรมการ)

เวลา: วันศุกร์ที่  28  กันยายน  2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

  

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเพียงพิศ  รอดปาน 0-2470-8822 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.