คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่สังกัดพร้อมกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบ Portfolio (ถ้ามี) ใบรายงานผลการศึกษาที่มีรายวิชาและผลคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึง ม. 5 ภาคการศึกษาปลาย (4 ภาคเรียน) และให้โรงเรียนที่สังกัดจัดส่งให้คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดรายะลเอียดเพิ่มเติม และใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ

 

Download รายละเอียดทุน

Download ใบสมัคร