คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: ทฤษฎีจุดใกล้เคียงที่ดีที่สุดแบบสุ่มและทฤษฎีจุดตรึงแบบสุ่มกับการประยุกต์ (Random Best Proximity Points and Random Fixed Point Theorems with Applications)

นักศึกษา: นายชยุตม์  คงบัน รหัสนักศึกษา 57090800016

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. Dr. Juan Martinez Moreno  (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. ผศ.ดร.กมลรัตน์  แนมมณี (ประธานกรรมการสอบ (ร่วม)-ภายนอก)  

3. ศ.ดร.ภูมิ  คำเอม (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

4. ผศ.ดร.ธีระพล  สลีวงศ์ (กรรมการ)

5. รศ.ดร.จิระศักดิ์  มงคลเคหา (กรรมการ)

เวลา: วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน  2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

สถานที่: ห้อง SCL 802 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 มจธ.

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: การพยากรณ์การเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งรุนแรงในระบบจัดการตนเองเข้าสู่สภาวะวิกฤติ  (A Large Avalanche Prediction in Some Self-Organized Critivality Systems)

นักศึกษา: นางสาวสิโรรัตน์  จั่นงาม รหัสนักศึกษา 55090800009

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ. ดร.วราฤทธิ์  พานิชกิจโกศลกุล   (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. ดร.อนุวัฒน์  แซ่ตั้ง  (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ดร.ธีรสิทธิ์  เติมสายทอง (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม))

4. ดร.ธีรพันธ์  เหล่าเมตตาจิตต์  (กรรมการ)

5. ดร.วริสา  ยมเสถียรกุล  (กรรมการ)

เวลา: วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ที่มีผลต่อระดับการคิดเชิงเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Learning Activity Management Using Augmented Reality Technology Effect to Geometry Thinking Levels of the student Matthayom Suksa 1)

นักศึกษา: นางสาววิภาดา  ทรัพย์พร้อม  รหัสนักศึกษา 59090700111

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.ชานนท์  จันทรา (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. ดร.วิบูลศักดิ์  วัฒายุ  (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. รศ.ดร.วิราวรรณ  ชินวิริยสิทธิ์ (กรรมการ)

4. ดร.วราภรณ์  จาตนิล  (กรรมการ)

เวลา: วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: การวิเคราะห์เชิงพลวัตของตัวแบบของโรคระบาดที่มีฟังก์ชันการรักษา  (Dynamical Analysis of Epidemic Models with Treatment Functions)

นักศึกษา: นางสาวศศิพร  รัตนสุภา รหัสนักศึกษา 55090800008

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.เสนอ  คุณประเสริฐ  (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. รศ.ดร.เศรษฐภัทร  ชินวิริยสิทธิ์ (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ผศ.ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล (กรรมการ)

4. ดร.เอกชัย  คุณวุฒิปรีชาชาญ (กรรมการ)

เวลา: วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของสารเภสัชรังสีสำหรับมะเร็งตับ  (Mathematical Models of  Yttrium-90 for Liver Cancer)

นักศึกษา: นางสาวปวีณา  กลิ่นมาลี รหัสนักศึกษา 59090700004

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.ศักนัน  พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. ผศ.ดร.ธีระพล  สลีวงศ์  (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ดร.วริสา  ยมเสถียรกุล (กรรมการ)

4. ดร.กิติวัฒน์  คำวัน (กรรมการ)

เวลา: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

 

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเพียงพิศ  รอดปาน 0-2470-8822 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.