มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ภายใต้โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” ประจำปีการศึกษา 2561 มูลค่าทุนละ 60,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 , ชั้นปี 2 และชั้นปีที่ 3 

2. กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่ระบุในประกาศฯ 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.15 ขึ้นไป 

4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F หรือ U ในระหว่างการเรียน

5. มีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา (ตามหลักสูตร) หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้    

     ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วย และยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562

 

เอกสารประกอบข่าว
  > ระเบียบการให้ทุนการศึกษาโครงการทุนเพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2561
  > ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนเพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2561
  > โครงการทุนเพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2561