ตามที่มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทยเป็นประจำทุกปีนั้น โดยในปีการศึกษา 2562 มูลนิธิทิสโก้ฯ ได้เปิดให้สมัครขอรับทุนในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่กำหนดชั้นปีและสาขาวิชา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป

3. เป็นผู้มีฐานะยากจน หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

4. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม

5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุน กยศ. , กรอ. และทุนการศึกษาจากที่อื่น

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

1. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสองหน้า)

2. รูปถ่ายนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รูป ติดใบสมัครขอรับทุน

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

6. เรียงความบรรยายสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพครอบครัว และสภาพที่อยู่อาศัย ตามความเป็นจริง จำนวน 1 หน้ากระดาษ

7. รูปถ่ายบ้านที่อยู่อาศัยพร้อมผู้ปกครองและผู้ขอทุน

8. เอกสารอื่นๆที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา

ขั้นตอนและระยะเวลาการสมัครขอรับทุน

     ให้ผู้ขอทุนยื่นใบสมัครแบบเอกสารพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ได้ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562เท่านั้น (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยื่นใบสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต)

     สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอรับทุนต่อเนื่อง ให้มาติดต่อที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น เพื่อรับเอกสารและรับทราบรายละเอียดเอกสารประกอบข่าว
  > ระเบียบการขอรับทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
  > แบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อการศึกษา (ทุนใหม่)