วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 
ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. / ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว.
 
โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้
 
หัวข้อที่ 1 “การนำผลวิจัยไปประยุกต์ในอุตสาหกรรม”
โดย ศ.ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์  คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ. / ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น  สกว.
 
หัวข้อที่ 2 “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย”
โดย ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
 
หัวข้อที่ 3 “การตั้งโจทย์วิจัย”
โดย ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ  คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น  สกว.
 
หัวข้อที่ 4 “การบริหารจัดการทุนวิจัย”
โดย ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น  สกว.
 
หัวข้อที่ 5 “นโยบายการให้ทุนของแหล่งทุนต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ”
โดย ศ.ดร.สมปอง  คล้ายหนองสรวง  ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว.
 
หัวข้อที่ 6 “ทำวิจัยอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติ”
โดย ศ.นพ.อภิวัฒน์  มุทิรางกูร  คณะแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว.
 
จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/s3n4Te  หรือ  
 
ปิดรับรายชื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2561 เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.