ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 
รอบที่ 1 Portfolio 
ประเภทโครงการ Active Recruitment และทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

 

กำหนดการสอบคัดเลือก: วันจันทร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป