รับสมัครทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 15 มค.62-16 กพ.62
จำนวนทุนทั้งสิ้น 30 ทุน
ดาวน์โหลดใบสมัคร https://sites.google.com/site/sciencescholarshipofthailand
(ส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 (Science Learning Space)
รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/iPQmki