ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
--------------------------------------
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2) มีความประพฤติดี
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.25 ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้าจะต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย

2. คุณสมบัติเพิ่มเติมผู้ที่สมัครทุนภาควิชาคณิตศาสตร์
1) ถ้าสมัครเป็น Super TA ต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้ดี จับประเด็นสำคัญได้ดี
2) ทั้ง Super TA และ TA ต้องไม่เคยติด F ในวิชาคณิตศาสตร์ (ที่เป็นวิชาพื้นฐาน)

3. หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 
3.1 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้
3.2 ภาควิชาฟิสิกส์ ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้
3.3 ภาควิชาเคมี ทุนผู้ช่วยสอน
3.4 ภาควิชาจุลชีววิทยา ทุนผู้ช่วยสอน

สมัครได้ที่ https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/tafundfsci/ta-homeภายในวันที่ 13 มกราคม 2562