ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประเภทโครงการ Active Recruitment และทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
สัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง MI 405 - 406 ชั้น 4 อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา