ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio ประเภทโครงการ Active Recruitment และทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. 
ในวันจันทร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

สาขาวิชาเคมี - ห้องสอบสัมภาษณ์ ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - ห้อง SC 2201 ชั้น 2 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาสถิติ - SC 2217 ชั้น 2 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - ห้อง SCL 606 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - ห้อง SC 2416 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา - ห้อง MI 406 ชั้น 4 อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - ห้อง MI 406 ชั้น 4 อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์