วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ Science learning space น้องๆ ม.6 สามารถยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อพร้อมสัมภาษณ์ได้เลย

 

Science Colloquium VII : Revision of the International System of Units and Toward the Optical Second วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ  Science Learning Space Zone A คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ด้วยคณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการ ได้จัดทำโครงการ “รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ.” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการทำงานวิจัยเพิ่มสูงยิ่งขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถทุ่มเทเวลาและสติปัญญากับงานวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่ และเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถไต่เต้าไปเป็นนักวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 
ในการนี้ คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการขอเชิญชวนให้สมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 โดยขอให้ส่งแบบเสนอชื่อ/สมัครพร้อมผลงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ชุด (hard copy) พร้อมจัดทำข้อมูลเป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ชุด ส่งมายังสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 
 
ประกาศ มจธ. เรื่อง รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. พ.ศ. 2558 ดูได้ที่

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมตอบแบบสำรวจความสนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีและมีพลังในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ดังลิ้งต่อไปนี้ https://goo.gl/forms/eLIpov7pBpCKGJmb2 ท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย !!