คณะวิทยาศาสตร์ รับนศ.ปี 1-4 เข้าร่วมโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program 2019 เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) นศ.ที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเข้าอบรม 9 ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562 หลังการอบรมมีการประกวดแนวคิดด้านนวัตกรรมและหาผู้แทน 2 ทีม เพื่อไปประกวดร่วมกับจุฬาลงกรณ์ฯ และม.เกษตรศาสตร์ โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 7 วัน สนใจสมัครได้ที่ https://goo.gl/mXDFzw

Download แบบ PDF

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอนคณะวิทยาศาสตร์

สนใจสมัครได้ที่ https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/tafundfsci/ta-home

 

ภายในวันที่ 13 มกราคม 2562

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio ประเภทโครงการ Active Recruitment และทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. 
ในวันจันทร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

สาขาวิชาเคมี - ห้องสอบสัมภาษณ์ ชั้น 10 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - ห้อง SC 2201 ชั้น 2 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาสถิติ - SC 2217 ชั้น 2 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - ห้อง SCL 606 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - ห้อง SC 2416 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา - ห้อง MI 406 ชั้น 4 อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - ห้อง MI 406 ชั้น 4 อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประเภทโครงการ Active Recruitment และทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขและเพิ่มเติม)
สัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง MI 405 - 406 ชั้น 4 อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา