ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
--------------------------------------
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2) มีความประพฤติดี
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.25 ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้าจะต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย

2. คุณสมบัติเพิ่มเติมผู้ที่สมัครทุนภาควิชาคณิตศาสตร์
1) ถ้าสมัครเป็น Super TA ต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้ดี จับประเด็นสำคัญได้ดี
2) ทั้ง Super TA และ TA ต้องไม่เคยติด F ในวิชาคณิตศาสตร์ (ที่เป็นวิชาพื้นฐาน)

3. หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 
3.1 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้
3.2 ภาควิชาฟิสิกส์ ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้
3.3 ภาควิชาเคมี ทุนผู้ช่วยสอน
3.4 ภาควิชาจุลชีววิทยา ทุนผู้ช่วยสอน

สมัครได้ที่ https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/tafundfsci/ta-homeภายในวันที่ 13 มกราคม 2562

รับสมัครทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 15 มค.62-16 กพ.62
จำนวนทุนทั้งสิ้น 30 ทุน
ดาวน์โหลดใบสมัคร https://sites.google.com/site/sciencescholarshipofthailand
(ส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครที่งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 (Science Learning Space)
รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/iPQmki

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ 
รอบที่ 1 Portfolio 
ประเภทโครงการ Active Recruitment และทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

 

กำหนดการสอบคัดเลือก: วันจันทร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และสถานที่สอบ โครงการ ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า คณะวิทยาศาสตร์

 

หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อตามประกาศดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ภายในวันพฤหัสบดีที่27 ธันวาคม 2561 - วันพุธที่ 2 มกราคม 2562
(หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์)
เข้าสู่ระบบพิมพ์ใบชำระเงิน : https://goo.gl/T7SGU3