ประกาศทุน Start Up ผลงานวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เห็นชอบกำหนดให้จัดเกณฑ์ทุน Start Up ผลงานวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพิ่มพูนทักษะความชำนาญ ประสบการณ์ ที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การผลิตผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้จริงก่อให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าต่อสังคมเศรษฐกิจและประเทศ  โดยใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศฉบับนี้  โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทั้งนี้ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบหรือสอบถามได้ที่

 

คุณกรรณิการ์ ดีปัญญา งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ โทร 02-470-8808

1. เกณฑ์ทุน Start Up ผลงานวิจัยดีเด่น ปี 60

2. ขั้นตอนการสมัครทุน Start Up

3. แบบเสนอขอรับทุน  Start Up

ในปีการศึกษา2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เห็นสมควรให้ทุนเพิ่มเติมแก่นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ จำนวนรวม 50 ทุน เพื่อศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ ของสถาบันที่ร่วมโครงการตามเอกสารแนบท้าย โดยใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ระยะเวลาการรับสมัคร 1 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2560 โดยสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast  และ print out ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งมายังงานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์ที่แนบ 

หากต้องการายลเะเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่

คุณวารุณี กิติวงษ์ประทีป งานบริการการศึกษา  
โทร 
02-470-8811 

 

ประกาศรับสมัคร รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2560

 

First Announcement and Call for PAPER

13th International Conference on Ecomaterials (ICEM13)

 

Abstract Submission: 1st April, 2017 - 31th July, 2017 

Notification of Abstract Acceptance: 29th Sep, 2017

Payment: Early 18th Sep, 2017 - 6th Oct, 2017

Regular 7th  Oct,2017 - 19th  Nov, 2017

Final Announcement and Program: 20th  Oct, 2017

Full Paper Submission:  6th  Oct, 2017 - 17th  Nov, 2017

Conference Date: 19th  Nov, 2017 - 23th Nov, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICEM13 Poster Download

เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Active Recruitment ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Science Learning Space

จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี  กำหนดการกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการโครงการกิจกรรม Active Recruitment ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
ณ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 20 มีนาคม 2560
เวลา/กิจกรรม
12.45-13.00 น. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  พร้อมกันที่ห้อง 600  (ลงทะเบียนด้วยบัตรนักศึกษา)
13.05-13.20 น. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาท
13.25-14.10 น. การบรรยาย “ทำอย่างไร จึงจะได้งานที่ดีที่สุด” How to get the best job 2017  โดย  บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
14.15-15.00
น. เสวนา “เพราะคณะวิทย์ (มจธ.) ชีวิตจึงรุ่งโรจน์” โดยศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา

1. รศ. ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
2. ผศ. ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
3. คุณรัชพล เธียรชุติมา นักวิเคราะห์ฝ่าย CPM สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
4. คุณศุทธิวัต์ ขันแก้ว นักวิจัยประจำห้องปฏิบัติการด้านวัคซีนสัตว์น้ำ และ Sale Manager บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)
5. คุณเติมศรี ปีพิมพ์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการด้านโปรตีนและมะเร็ง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.05 -16.30 น. ชมนิทรรศการการแสดงผลงานวิจัยของแต่ละหลักสูตร พร้อมทั้งรับสมัครนศ.เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา


วันที่ 21 มีนาคม 2560
เวลา/กิจกรรม
13.00-13.25 น. ชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของแต่ละหลักสูตร*
13.30-14.15 น. บรรยายพิเศษกลุ่มวิจัย  โดย ดร.สิขรินทร์ อยู่คง จากศูนย์ TaCS คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
14.20-15.05 น. บรรยายพิเศษกลุ่มวิจัย Theoretical and Computational Science  โดย ดร.ธนา สุทธิปัมท์พงศ์ จากคลัสเตอร์ CLASSIC คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
15.10-15.55 น. บรรยายพิเศษจากคลัสเตอร์วิจัย Nano@KMNUTT  โดย ดร. เบญจพร เลิศอนันตวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
16.00-16.30 น. รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ


วันที่ 22 มีนาคม 2560
เวลา/กิจกรรม
13.00-13.25 น. ชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของแต่ละหลักสูตร*
13.30-14.15 น. บรรยายพิเศษกลุ่มวิจัย Luminescence and Scintillation Materials โดย ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี กลุ่มวิจัยภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
14.20-14.35 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “Mathematical Model for Transmission Disease” โดร รศ. ดร. เศรษฐภัทร ชินวิริยสิทธิ์
14.40-15.05 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาเมมเบรนอัจฉริยะเพื่อสังคมสีเขียว” โดย ผศ. ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว และดร.สุทธิดา เปลี่ยนคารมณ์ ธนทรัพย์สิน
15.10-15.55 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิจัยด้านการพัฒนาวัคซีนสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อในสัตว์น้ำ” โดย ดร. ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ (หัวหน้ากลุ่มวิจัยวัคซีนสัตว์น้ำ)
16.00-16.30 น. รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

วันที่ 23 มีนาคม 2560
เวลา/กิจกรรม
13.00-13.25 น. กลุ่มงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหาร โดย รศ. ดร.วรพจน์ สุนทรสุข
13.30-14.15 น. บรรยายพิเศษกลุ่มวิจัย Fixed-Point Theory and Applications Research Group โดย รศ. ดร.ภูมิ คำเอม จากศูนย์ TaCS คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
14.20-15.05 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “แสงซินโครตรอนส่องสว่างสู่การค้นหายารักษาโรคร้ายด้วย Protein crystallography” โดย ดร. พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ (หัวหน้ากลุ่มวิจัยโปรตีน)
15.10-15.55 น. บรรยายพิเศษ “Protein engineering กับการพัฒาคุณสมบัติใหม่ของเอ็นไซม์และโปรตีนด้วยเทคนิค Novel synthesis” โดย ดร. ลีลา รักษ์ทอง และ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ (กลุ่มวิจัยโปรตีน)
16.00-16.30 น. รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

วันที่ 24 มีนาคม 2560
เวลา/กิจกรรม
13.00-13.25 น. ชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของแต่ละหลักสูตร*
13.30-14.15 น. บรรยายพิเศษกลุ่ม  กลุ่มวิจัย "การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม และการเกษตร" โดย ผศ. ดร.ดวงทิพย์ มูลมั่งมี และ ผศ. ดร.นงพงา คุณจักร

14.20-15.05 น. บรรยายพิเศษกลุ่มวิจัย “แบบจำลองบรรยากาศและมหาสมุทร” โดย รศ. ดร.อุษา อัมฟรี่
15.10-15.55 น. บรรยายพิเศษกลุ่มวิจัย “KMUTT Fixed Point Lab” โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
16.00-16.30 น. รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-470-8910
จึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของแต่ละหลักสูตรตลอดระยะเวลาจัดงาน

ประกาศรับสมัครบุคคล

ในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ จะทำการสรรหาบุคคลในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

จึงขอประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

รายละเอียดการรับสมัครหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์