คณะวิทยาศาสตร์ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 – 14.30 น. ณ Science Learning และ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

 

หน่วยทดสอบ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษรายวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ LNG 601 (เฉพาะสาขาวิชา) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 2 รอบ (จำนวนจำกัด)

รับสมัครตั้งแต่วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (***รับจำนวนจำกัด***)

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 800 บาท/คน

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเบญจมา ณ มหาไชย

โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2470 8793

อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://sola.kmutt.ac.th/tetet

คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการควบคุมความชื้นของเม็ดอาหารปลาในกระบวนการอบแห้ง (Development of Mathematical Modelling for Moisture Control of Fish Feed Pellets in Drying Process)

นักศึกษา: นายชัญชาญ  สุดใจรัก  รหัสนักศึกษา 59090700007

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. ผศ.ดร.นพดล  ชุมชอบ (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. ดร.วริสา  ยมเสถียรกุล  (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. รศ. ดร.สุวิช  ศิริวัฒนโยธิน  (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)

4. ดร.โชติกา  วิริยะรัตนศักดิ์ (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)

5. ดร.อภิวัฒน์  วิศิษฏ์สรศักดิ์  (กรรมการ)

6. ดร.ธารีรัตน์  ธนัตถ์พาณิชย์ (กรรมการ) 

7. ดร.อนุวัฒน์  ตั้งธนวัฒน์สกุล (กรรมการ) 

เวลา: วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: การวิเคราะห์เชิงพลวัตของตัวแบบของโรคระบาดที่มีฟังก์ชันการรักษา (Dynamical Analysis of Epidemic Models with Treatment Functions)

นักศึกษา: นางสาวศศิพร  รัตนสุภา รหัสนักศึกษา 55090800008

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.เสนอ  คุณประเสริฐ  (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. รศ.ดร.เศรษฐภัทร  ชินวิริยสิทธิ์ (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ผศ.ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล  (กรรมการ)

4. ดร.เอกชัย  คุณวุฒิปรีชาชาญ (กรรมการ)

เวลา: วันอังคาร ที่ 11  ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: การศึกษาชุดรูปแบบฟิสิกส์ที่เหมาะสมสำหรับช่วงฤดูมรสุมบริเวณประไทยโดยใช้แบบจำลองคู่ควบ WRF-ROMS  (Study of The Appropriate Physics Parameterization Scheme For Monsoon Simulations over Thailand Using WRF-ROMS Coupled Model)

นักศึกษา: นายประเมศ  แก้วมีศรี รหัสนักศึกษา 57090800018

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. Prof. Dr.Zhu Jian (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. รศ.ดร.อุษา  ฮัมฟรี่  (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. รศ.ดร.ปรุงจันทร์  วงศ์วิเศษ   (กรรมการภายนอก)

4. ผศ.ดร.จิรสรณ์  สันติสิริสมบูรณ์ (กรรมการภายนอก)

5. ดร.ศิรพงศ์  สุขทวี  (กรรมการภายนอก)

6. ดร.วริสา  ยมเสถียรกุล (กรรมการ)

เวลา: วันพฤหัสบดี ที่ 13  ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: การศึกษาทางคณิตศาสตร์ของการติดเชื้อโรคเท้าช้าง (Mathematical Study of Lymphatic Filariasis Transmission)

นักศึกษา: นายอาทิตย์  ใจช่วง  รหัสนักศึกษา 55090800011

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.เสนอ  คุณประเสริฐ (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. รศ.ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์ (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ผศ.ดร.มธุรส  ทิพยมงคลกุล (กรรมการภายนอก)

4. ผศ.ดร.ธีระพล  สลีวงศ์  (กรรมการ)

เวลา: วันศุกร์ที่ 14  ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: รูปแบบการลดค่าใช้จ่ายเชิงบูรณาการด้วยแผนภูมิควบคุมคุณภาพหลายตัวแปรแบบไม่มีพารามิเตอร์ (Minimizing the Cost or An Integrated Model with Nonparametric Multivariate Control Chart)

นักศึกษา: นายปรีชา  เครือโสม  รหัสนักศึกษา 55090800006

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.ยุพาภรณ์  อารีพงษ์ (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. ผศ.ดร.สุขุมาล  สาริกะวณิช  (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. รศ.ดร.พาชิตชนัต  ศิริพานิช (กรรมการภายนอก)

4. รศ.ดร.เสาวณิต  สุขภารังษี  (กรรมการภายนอก)

5. ดร.ดาวุด  ทองทา (กรรมการ)

เวลา: วันอาทิตย์ ที่ 16  ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: ทฤษฎีบทใกล้เคียงที่ดีที่สุดและการประมาณผลเฉลยวงกว้างที่เหมาะสม  (Best Proximity Point Theorems and Global Optimal Approximate Solutions)

นักศึกษา: Mrs.Somayya Komal รหัสนักศึกษา 58090800006

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. Prof. Dr. Yeol Je Cho  (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. ศ.ดร.ภูมิ  คำเอม (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. Prof. Dr. Anthony To-Ming Lau (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม)

4. ผศ.ดร.ปริญญา  เสงี่ยมสุนทร (กรรมการ)

5. ดร.อนุวัฒน์  ตั้งธนวัฒน์สกุล (กรรมการ)

เวลา: วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม  2561 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป 

สถานที่: ห้อง SCL 802 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

  

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเพียงพิศ  รอดปาน 0-2470-8822 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ด้วยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย

หากนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้ใดสนใจ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานบริหารงานกลาง กลุ่มงานกิจการทั่วไป โทรศัพท์ 02-3573155

 

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561

ใบสมัคร