นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่คุณอรอนงค์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดงาน Research forum ครั้งที่ 14 หัวข้อ แนวทางปรับปรุงการจัดระบบงานวิจัย ของ มจธ. และการบริหารจัดการ
ขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 15.30 น. อาคารเคเอกซ์ กรุงธนบุรี กรุงเทพฯ 
 
มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงการจัดระบบงานวิจัย ของ มจธ. ในงาน Research Forum ครั้งที่ 14 
 
โปรดลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/RF14-Regis
 
รายละเอียดกำหนดดูได้ที่ http://gg.gg/RF14-Program
 
ปิดรับรายชื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561  เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.กัณฐิกา ประยูรรักษ์
โทรศัพท์: 024709685 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ
  > poster

ตามที่มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทยเป็นประจำทุกปีนั้น โดยในปีการศึกษา 2562 มูลนิธิทิสโก้ฯ ได้เปิดให้สมัครขอรับทุนในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่กำหนดชั้นปีและสาขาวิชา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป

3. เป็นผู้มีฐานะยากจน หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

4. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม

5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุน กยศ. , กรอ. และทุนการศึกษาจากที่อื่น

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

1. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสองหน้า)

2. รูปถ่ายนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รูป ติดใบสมัครขอรับทุน

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

6. เรียงความบรรยายสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพครอบครัว และสภาพที่อยู่อาศัย ตามความเป็นจริง จำนวน 1 หน้ากระดาษ

7. รูปถ่ายบ้านที่อยู่อาศัยพร้อมผู้ปกครองและผู้ขอทุน

8. เอกสารอื่นๆที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา

ขั้นตอนและระยะเวลาการสมัครขอรับทุน

     ให้ผู้ขอทุนยื่นใบสมัครแบบเอกสารพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ได้ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562เท่านั้น (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยื่นใบสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต)

     สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอรับทุนต่อเนื่อง ให้มาติดต่อที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น เพื่อรับเอกสารและรับทราบรายละเอียดเอกสารประกอบข่าว
  > ระเบียบการขอรับทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
  > แบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อการศึกษา (ทุนใหม่)

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ภายใต้โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” ประจำปีการศึกษา 2561 มูลค่าทุนละ 60,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 , ชั้นปี 2 และชั้นปีที่ 3 

2. กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่ระบุในประกาศฯ 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.15 ขึ้นไป 

4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F หรือ U ในระหว่างการเรียน

5. มีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา (ตามหลักสูตร) หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้    

     ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วย และยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562

 

เอกสารประกอบข่าว
  > ระเบียบการให้ทุนการศึกษาโครงการทุนเพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2561
  > ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนเพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2561
  > โครงการทุนเพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2561