ตามที่มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทยเป็นประจำทุกปีนั้น โดยในปีการศึกษา 2562 มูลนิธิทิสโก้ฯ ได้เปิดให้สมัครขอรับทุนในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่กำหนดชั้นปีและสาขาวิชา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป

3. เป็นผู้มีฐานะยากจน หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

4. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม

5. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุน กยศ. , กรอ. และทุนการศึกษาจากที่อื่น

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

1. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสองหน้า)

2. รูปถ่ายนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 รูป ติดใบสมัครขอรับทุน

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

6. เรียงความบรรยายสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพครอบครัว และสภาพที่อยู่อาศัย ตามความเป็นจริง จำนวน 1 หน้ากระดาษ

7. รูปถ่ายบ้านที่อยู่อาศัยพร้อมผู้ปกครองและผู้ขอทุน

8. เอกสารอื่นๆที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา

ขั้นตอนและระยะเวลาการสมัครขอรับทุน

     ให้ผู้ขอทุนยื่นใบสมัครแบบเอกสารพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ได้ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562เท่านั้น (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยื่นใบสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต)

     สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอรับทุนต่อเนื่อง ให้มาติดต่อที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น เพื่อรับเอกสารและรับทราบรายละเอียดเอกสารประกอบข่าว
  > ระเบียบการขอรับทุนเพื่อการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
  > แบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อการศึกษา (ทุนใหม่)

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดงาน Research forum ครั้งที่ 14 หัวข้อ แนวทางปรับปรุงการจัดระบบงานวิจัย ของ มจธ. และการบริหารจัดการ
ขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 – 15.30 น. อาคารเคเอกซ์ กรุงธนบุรี กรุงเทพฯ 
 
มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงการจัดระบบงานวิจัย ของ มจธ. ในงาน Research Forum ครั้งที่ 14 
 
โปรดลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/RF14-Regis
 
รายละเอียดกำหนดดูได้ที่ http://gg.gg/RF14-Program
 
ปิดรับรายชื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561  เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.กัณฐิกา ประยูรรักษ์
โทรศัพท์: 024709685 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ
  > poster

คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: ทฤษฎีจุดใกล้เคียงที่ดีที่สุดแบบสุ่มและทฤษฎีจุดตรึงแบบสุ่มกับการประยุกต์ (Random Best Proximity Points and Random Fixed Point Theorems with Applications)

นักศึกษา: นายชยุตม์  คงบัน รหัสนักศึกษา 57090800016

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. Dr. Juan Martinez Moreno  (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. ผศ.ดร.กมลรัตน์  แนมมณี (ประธานกรรมการสอบ (ร่วม)-ภายนอก)  

3. ศ.ดร.ภูมิ  คำเอม (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

4. ผศ.ดร.ธีระพล  สลีวงศ์ (กรรมการ)

5. รศ.ดร.จิระศักดิ์  มงคลเคหา (กรรมการ)

เวลา: วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน  2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

สถานที่: ห้อง SCL 802 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 มจธ.

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: การพยากรณ์การเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งรุนแรงในระบบจัดการตนเองเข้าสู่สภาวะวิกฤติ  (A Large Avalanche Prediction in Some Self-Organized Critivality Systems)

นักศึกษา: นางสาวสิโรรัตน์  จั่นงาม รหัสนักศึกษา 55090800009

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ. ดร.วราฤทธิ์  พานิชกิจโกศลกุล   (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. ดร.อนุวัฒน์  แซ่ตั้ง  (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ดร.ธีรสิทธิ์  เติมสายทอง (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม))

4. ดร.ธีรพันธ์  เหล่าเมตตาจิตต์  (กรรมการ)

5. ดร.วริสา  ยมเสถียรกุล  (กรรมการ)

เวลา: วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ที่มีผลต่อระดับการคิดเชิงเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Learning Activity Management Using Augmented Reality Technology Effect to Geometry Thinking Levels of the student Matthayom Suksa 1)

นักศึกษา: นางสาววิภาดา  ทรัพย์พร้อม  รหัสนักศึกษา 59090700111

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.ชานนท์  จันทรา (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. ดร.วิบูลศักดิ์  วัฒายุ  (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. รศ.ดร.วิราวรรณ  ชินวิริยสิทธิ์ (กรรมการ)

4. ดร.วราภรณ์  จาตนิล  (กรรมการ)

เวลา: วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: การวิเคราะห์เชิงพลวัตของตัวแบบของโรคระบาดที่มีฟังก์ชันการรักษา  (Dynamical Analysis of Epidemic Models with Treatment Functions)

นักศึกษา: นางสาวศศิพร  รัตนสุภา รหัสนักศึกษา 55090800008

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.เสนอ  คุณประเสริฐ  (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. รศ.ดร.เศรษฐภัทร  ชินวิริยสิทธิ์ (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ผศ.ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล (กรรมการ)

4. ดร.เอกชัย  คุณวุฒิปรีชาชาญ (กรรมการ)

เวลา: วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง: ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของสารเภสัชรังสีสำหรับมะเร็งตับ  (Mathematical Models of  Yttrium-90 for Liver Cancer)

นักศึกษา: นางสาวปวีณา  กลิ่นมาลี รหัสนักศึกษา 59090700004

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์:

1. รศ.ดร.ศักนัน  พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี (ประธานกรรมการสอบ-ภายนอก)

2. ผศ.ดร.ธีระพล  สลีวงศ์  (กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

3. ดร.วริสา  ยมเสถียรกุล (กรรมการ)

4. ดร.กิติวัฒน์  คำวัน (กรรมการ)

เวลา: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

 

สถานที่: ห้อง SC2201 อาคารฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเพียงพิศ  รอดปาน 0-2470-8822 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ภายใต้โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” ประจำปีการศึกษา 2561 มูลค่าทุนละ 60,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 , ชั้นปี 2 และชั้นปีที่ 3 

2. กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่ระบุในประกาศฯ 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.15 ขึ้นไป 

4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F หรือ U ในระหว่างการเรียน

5. มีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา (ตามหลักสูตร) หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้    

     ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วย และยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562

 

เอกสารประกอบข่าว
  > ระเบียบการให้ทุนการศึกษาโครงการทุนเพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2561
  > ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนเพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2561
  > โครงการทุนเพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2561

โอกาสดีของน้องนักเรียนมัธยมปลาย เชิญมาร่วมงาน “นิทรรศการ Science Exhibition 2018 ในวันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 8.00 น.-16.00 น. ณ ห้อง Science Learning Space ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

พบกับความรู้ต่างๆ มากมาย ได้แก่
- หลักสูตรการเรียนการสอน
- เส้นทางอาชีพสายวิทยาศาสตร์สู่ภาคอุตสาหกรรม
- เตรียมความพร้อมรับมือสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัย 
- การพิชิตทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พบอาจารย์สาขาวิชาต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

ร่วมแข่งขัน “ผู้กล้าด้านวิทยาศาสตร์” เพื่อชิงของที่ระลึก