โครงการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือและวิจัยบูรณาการ Science Colloquium VI : Quantum Technology: A New big Wave ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. - 15.30 น. ณ ห้อง SCi Connect @ Faculty of Science ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือเพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
 

 

รายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารแนบ
 
 

รายละเอียด และใบสมัคร

ด้วยบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 มูลค่าทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 (ในปีการศึกษา 2561) ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา และมีความประพฤติดี

     ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพื่อจะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในลำดับต่อไป



เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่สังกัดพร้อมกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบ Portfolio (ถ้ามี) ใบรายงานผลการศึกษาที่มีรายวิชาและผลคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึง ม. 5 ภาคการศึกษาปลาย (4 ภาคเรียน) และให้โรงเรียนที่สังกัดจัดส่งให้คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดรายะลเอียดเพิ่มเติม และใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ

 

Download รายละเอียดทุน

Download ใบสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2561
 
Download รายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่
 
 

ใบสมัคร