งานวิจัยเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกของการเรียนรู้การสร้างชื่อเสียง และการยอมรับของสังคม เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส และประสิทธิภาพงานวิจัยดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้สนับสนุนให้บุคลากร เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ดังนี้

 1. โครงการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นโครงการวิจัยที่รัฐบาลโดยสำนักงบประมาณ จัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ในหมวดเงินอุดหนุนโครงการวิจัยของอาจารย์
 2. โครงการวิจัยเงินรายได้ของคณะ/มหาวิทยาลัย หรือทุนวิจัยวิทยาศาสตร์ ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่ และใช้ทุนวิจัยนี้เป็นจุดเริ่มต้น เพื่อเป็นฐานของโครงการวิจัย ซึ่งมีโอกาสพัฒนาเป็นโครงการใหญ่ สามารถนำผลงานเบื้องต้นนี้ ไปขอทุนวิจัยอื่นในอนาคต
 3. โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เป็นทุนอุดหนุนการวิจัยจากภาคเอกชน หรือทุนอุดหนุนวิจัยอื่น ๆ จากงบประมาณของรัฐบาล

กลุ่มงานวิจัย

      คณะวิทยาศาสตร์ ได้รวบรวมกลุ่มงานวิจัยที่ทำงานคล้ายคลึง และเกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัย และเป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มงานวิจัย ให้มีความแข้มแข็ง ขณะนี้มีอยู่ด้วยกัน 20 กลุ่มงานวิจัย ใน 4 ภาควิชาดังต่อไปนี้

ภาควิชาจุลชีววิทยา

 
 • Food Safety and Quality Improvement
 • Agricultural and Applied Microbiology
 • Food Product Development
 • Waste Utilization and Management

ภาควิชาฟิสิกส์

 
 • Optics and Laser Technology
 • Scintillation Crystals for Science and Technology
 • Thin Film Technology
 • Synthesis Materials and Applications

ภาควิชาคณิตศาสตร์

 
 • The Atmospheric and Oceanic Modeling
 • Numerical Analysis
 • Environmental Management
 • Computer-aid Instruction
 • Computer for Business Applied Statistics
 • Computational Mathematics
 • Nonlinear Analysis and Optimization
 • Fixed Point Theory and Applications
 • Applied Statistics and Risk
 • Combinatorics and Graph Theory

ภาควิชาเคมี

 
 • Environmental Technology and Management Polymer
 • Organic Synthesis and Natural Products
 • Computational Chemistry
 • Nanomaterials Analytical Chemistry