แหล่งทุนภายนอกและโครงการวิจัย

ภาควิชาจุลชีววิทยา

 1. การระบาดและการประเมินความเสี่ยงต่อเชื้อแคมพิโลแบคเตอร์ในการผลิตไก่ของประเทศไทย
  รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
 2. การศึกษาบทบาทและหน้าที่ของโปรตีน ORF 134 ,ORF 322 และการเกิดปฏิสัมพันธ์กับโปรตีน Caspase จากกุ้ง Penaous Monodon และ Penaous Vanamei
  ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่
 3. การศึกษาบทบาทและหน้าที่ของโปรตีน ORF 134 ,ORF 322 ของไวรัสตัวแดงดวงขาวที่มีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมกิจกรรมของ Caspase-3 ในกระบวนการ Apoptosis ในกุ้ง
  ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่
 4. การคัดเลือกแอนติเจนที่เหมาะสมในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ Aeromonas Hydrophila ข้ามสายพันธุ์ในปลาเพาะเลี้ยง
  ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์

 

ภาควิชาฟิสิกส์

 1. "Hyperbolic Calogero-Moser system and its Lagrangian structure"
  ดร. สิขรินทร์ อยู่คง
 2. "Lagrangian 1-form implies integrablity" ความเป็นอินทิเกรบิลิตีจากโครงสร้างลากรางเจียนแบบฟอร์มเดี่ยว
  ดร. สิขรินทร์ อยู่คง
 3. การเตรียมกระจกเปลี่ยนสีของฟิล์มบางนิกเกิลออกไซด์ด้วยเทคนิคการพ่นละอองสารเคมี
  ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี
 4. การสังเคราะห์เงินระดับนาโนเมตรแบบโครงตาข่ายบนแผ่นฐานออกไซด์ของดินเดียมและดีบุกสำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านตัวนำไฟฟ้าโปร่งใส
  ดร.ตุลา จูฑะรสก
 5. ศึกษาการสังเคราะห์แกรฟีนและการรวมตัวของแกรฟีนเป็นแกรฟีนโฟม และพัฒนาเป็นวัสดุไฮบริด ไฮดรอกซีอะพาไทต์/แกรฟีนโฟม เพื่อใช้ตรวจจับสารชีวโมเลกุล
  ดร.ปิยะพงษ์ อะสะนิธิ

 

ภาควิชาเคมี

 1. การสังเคราะห์อนุพันธ์ไดเฟนิลแอเซทิลีนเพื่อใช้ตรวจวัดไซยาไนด์ไอออนด้วยตาเปล่า
  ดร. นคร เนียมนนท์
 2. Analyze Components and Properties of Adhesive and Distinquish the Differences of Adhesive
  ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว
 3. การหาโครงสร้างทางเคมีที่ดีที่สุดต่อการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารกลุ่ม Caged Garcinia Xanthone
  ดร.อรพิน จันทรศรีวงศ์
 4. การพัฒนาโปรแกรมพยากรณ์ฝนรายฤดูสำหรับประเทศไทยโดยวิธีลดมาตราส่วนเชิงอุปมาน
  ดร.ดุษฎี ศุขวัฒน์

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์

 1. การศึกษาการถ่ายเทมวลน้ำรายฤดูกาลในบริเวณอ่าวไทยโดยใช้แบบจำลองสมุทรศาสตร์
  ผศ.ดร.นิติมา อัจฉริยะโพชา
 2. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมในการจัดสรรทรัพยากรคลื่นวิทยุโดยเน้นการประหยัดพลังงานในเครือข่ายไร้สายที่มีสถานีส่งสัญญาณหลายประเภท
  ดร.ขจรพงษ์ อัครจิตสกุล
 3. การจัดการโหมดการส่งข้อมูลและทรัพยากรสำหรับการสื่อสารแบบอุปกรณ์ถึงอุปกรณ์โดยตรงภายใต้ระบบเครือข่าย LTE-Advanced
  ดร.พร พันธุ์จงหาญ
 4. ขั้นตอนวิธีจุดตรึงที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาค่าเหมาะสมคอนเว็กซ์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้บูรณะภาพและระบบเครือข่าย
  รศ.ดร.ภูมิ คำเอม
 5. Development of paper-based devices for food analysis
  ดร. วิจิตรา เดือนฉาย

ทุนวิจัยจากสำนักงานงบประมาณ (วช.)

        คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานงบประมาณ (วช.) ประจำปี 2553 จำนวน 16 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 7,088,147 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 

ภาควิชาจุลชีววิทยา

 1. การยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสในกุ้งที่ติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) ด้วยเทคนิค RNA Interference (ปี 2554 จำนวนเงิน 212,500 บาท)
  ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์
 2. การควบคุมเชื้อรา pythium sp. สาเหตุของโรครากเน่าคอดินด้วยเชื้อแอคติโนมัยซิทส์ปฏิปักษ์ที่สร้างโคติเนส ร่วมกับการใช้ไคโตซานสกัดจากเปลือกกุ้ง
  รศ.ดร.สายพิณ ไชยนันทน์
 3. การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียที่แยกจากฟองน้ำทะเลในประเทศไทยที่ผลิตรงควัตถุชีวภาพและการศึกษาคุณสมบัติของรงควัตถุชีวภาพ
  รศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข
 4. การผลิตแผ่นฟิล์มห่ออาหารจากของเหลือในโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อลดการดูดซับน้ำมันในอาหารทอด
  รศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์
 5. การผลิตสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งโดยเชื้อ Bacillus sp.BK9 จากวัสดุเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม
  ผศ.ดร.นงพงา คุณจักร
 6. การใช้น้ำทิ้งจากกระบวนการลอกแป้งเพื่อผลิตเอธานอลโดยเชื้อผสม (ปี 2554 จำนวนเงิน 245,000 บาท)
  ดร.สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ
 7. การกระจายตัวและความไวของกระบวนการแปรรูปไก่ต่อการปนเปื้อนเชื้อ L. monocytogenes ที่วิเตราะห์ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อมาตรฐาน ALOA และ RADAL-LISTERIS ที่พัฒนาขึ้น
  ผศ.จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์
 8. การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้อ Salmonella spp.
  รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
 9. การศึกษาคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนที่แยกจากกากเมล็ดสบู่ดำปลอดสารพิษ (ปี 2554 จำนวนเงิน 500,000 บาท)
  รศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข
 10. การศึกษาสูตรอาหารและกระบวนการผลิตกรดแลคติกชนิด L(+)
  รศ.ดร.อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์

 

ภาควิชาฟิสิกส์

 1. การเตรียมฟิล์มบางเทอร์โมอิเลคตริคด้วยวิธีการระเหยสารภายใต้สุญญากาศด้วยเลเซอร์ (ปี 2554 จำนวนเงิน 489,300 บาท)
  ดร.วรวิทย์ โกสลาทิพย์
 2. ระบบสุญญากาศสำหรับการเตรียมสารเทอร์โมอิเลคตริค
  ผศ.ทัศวัลย์ คัมภีระพันธุ์
 3. อิทธิพลของโซเดียมบนฟิล์มบางดูดกลืนแสงและประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมไดซีลีไนด์
  ดร.ปณิตา ชินเวชกิจวานิชย์

 

ภาควิชาเคมี

 1. การสอบเทียบและการทดสอบภาคสนามของอุปกรณ์เก็บตัวอย่างชนิดพลาซีพสำหรับก๊าซ BTEX ในบรรยากาศ
  ผศ.วิญญู จิตสัมพันธเวช

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์

 1. ไบเฟอร์เคชั่นย้อนกลับในพลวัตการแพร่ระบาดของโรคไข้มาลาเรีย (ในปีงบประมาณ 2554 จำนวนเงิน 455,658 บาท)
  ผศ.ดร.เศรษฐภัทร ชินวิริยสิทธิ์
 2. ระบบจัดตารางพยาบาลประจำการอัตโนมัติ (ระยะที่ 2)
  ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ