- เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง: ความปลอดภัยทางชีวภาพ กรประเมินความเสี่ยง และการแบ่งประเภทงานวิจัยตามแนวทางปฏิบัติฯ

- เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง: ระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

- เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง: การจัดการของเสีย

- เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง: การรับมือกรณีสารชีวภาพหกหล่น

- เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง: การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งเคลื่อนย้ายสารชีวภาพ

- เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง: บทบาทหน้าที่ของบุคลากร องค์กร และขั้นตอนการขออนุญาต

- เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง: กฏระเบียบในการกำกับดูแลควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ