บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านฟิสิกส์

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เครื่องมือวิเคราะห์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 X-ray Diffractometer (XRD)

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 Static Optical Contact Angle Meter

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 Linear 4-Point Probe

 ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 

 Van der Pauw Hall Effect

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 

 Optical Microscope

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 

 Impedance Analyzer

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 

 Potentiostat Galvanostat

ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เครื่องมือเตรียมตัวอย่าง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

 Ball Milling

 ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 Hydrolic

 ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 Drying Oven

 ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 Vacuum Drying Oven

 ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 เตาเผาความร้อนสูง

 ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 เตาเผาความร้อนสูงภายใต้สุญญากาศหรือบรรยากาศแก๊ส

 ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 การเคลือบสารด้วยระบบสุญญากาศ

 ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เครื่องมือพื้นฐาน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 Power Energy Laser

 ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)

 

 Tesla Meter  

 ค่าบริการและรายละเอียด

(คลิก)