กิจกรรมการทดลองต่างๆ อาทิ

- การศึกษาสมบัติของสารอินทรีย์

- เซลล์ไฟฟ้าเคมี

- การหาปริมาณสารสัมพันธ์

- การไตรเตรท กรด-เบส

- วาเนเดียม

- สมบัติทางเคมีตามตารางธาตุ

- อื่นๆ