กิจกรรมการทดลองต่างๆ อาทิ

- กล้องจุลทรรศน์และการยย้อมสีแบคทีเรีย

- Probiotika

- Saft Pasteurisidrung

- กิจกรรมหาหมู่เลือด

- อื่นๆ