กิจกรรมการทดลองต่างๆ อาทิ

- ปริมาตรทรงกระบอก

- กิจกรรม Kahoot

- กิจกรรม Fitting Graph

- กิจกรรมเกมเศรษฐี

- กิจกรรมละลายพฤติกรรม

- อื่นๆ