ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอรับการตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบความชื้น เพื่อรองรับระบบมาตรฐาน  ISO/IEC 17025  ในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560  โดยคณะผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญจากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กลุ่มรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จำนวน 3 ท่าน  มาประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ รวมถึงขั้นตอนวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติงาน เอกสารด้านคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบความชื้น นอกจากนี้ ผู้ประเมินฯ ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อไปปรับแก้เอกสารคุณภาพทั้งในด้านวิชาการและด้านเทคนิค ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมในการได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 ต่อไป