ด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบความชื้น ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธบุรี  ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  โดยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  รองศาสตราจารย์กรวลัย พันธุ์แพ รักษาการหัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม   รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์  อาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยา ตำแหน่งผู้จัดการด้านเทคนิค  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย  ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เดินทางไปเข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม  ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น.   จัดโดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี