สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบความชื้น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล หัวหน้าผู้ประเมิน นางวันทนีย์ ขำเลิศ ผู้ประเมินด้านวิชาการ และนายธีรยุทธ ขำเดช ผู้ประสานงาน  เข้าตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบความชื้น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2561ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. โดย รศ.ดร. พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ ตำแหน่าผู้จัดการด้านเทคนิค นายพินิจนันท์ รุทธนานุรักษ์ ตำแหน่งผู้จัดการด้านคุณภาพ นายองอาจ  วัฒนชัยยิ่งยง นางนิพร เดชสุข นักวิทยาศาสตร์ และนางรัตน์ฐาน์อร อาชีวระงับโรค ผู้ประสานงาน เข้ารับการตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ และ รศ. กรวลัย พันธุ์แพ รักษาการหัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด การเข้าตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ