โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการทำงาน เทคนิคและการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Nuclear Magnetic Resonance (NMR) (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 

    หน่วยวิจัยเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ เคมีไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร และบริษัทบรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการทำงาน เทคนิคและการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Nuclear Magnetic Resonance (NMR) เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในภาควิชาและมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยจะจัดอบรม ในวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้อง Sci Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม 
    จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/aXNNfi

    ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เพื่อจัดทำรายชื่อและยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณกิตตติวัฏ ศรีกิตติวรรณา โทรศัพท์ 0-2470-9535 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.