ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา และภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรัทธาสมุทร

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม ร่วมกับ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา และภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดโครงการค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่โรงเรียนศรัทธาสมุทร นักเรียนจำนวน 28 คน คุณครูผู้ควบคุมดูแล 6 คน ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561ช่วงเช้า จัดกิจกรรมปฏิบัติการทางเคมี เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ช่วงบ่าย จัดกิจกรรม การสกัด DNA จากหัวหอม วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ช่วงเช้า จัดกิจกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง การกลิ้ง ช่วงบ่าย จัดกิจกรรม เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณและฟังก์ชันเมตริกซ์ และวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ช่วงเช้า จัดกิจกรรม เรื่อง อัลกอริทึม ช่วงบ่าย จัดกิจกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เรื่อง วงจร RC Circuit โดย ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน นายพาณิน พูลจักร นายมารุต พวงสุดรัก นายพินิจนันท์ รุทธนานุรักษ์ ผศ.วิญญู จิตสัมพันธ์เวช ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ ดร.เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร ผศ.ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ นางสาวบัวสาย เพชรสุริยวงศ์ นางธนภัทร สายเจริญ นายพินิจ สายเจริญ ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ ดร.ณัฐวัฒน์ กล่ำสุวรรณ อาจารย์บุปผชาติ จันทร์สว่าง และนางพิรุฬห์ ดิลกพัฒน์พงศา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้