หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม (ASESS Research Unit) จัดงานทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์

 

ห้องปฏิบัติการ “หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม ( Applied Science and Engineering for Social Solution Research Unit ; ASESS Research Unit )” จัดงานทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม (ASESS Research Unit) อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร. ธีระเดช  เจียรสุขสกุล คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ รศ. กรวลัย  พันธุ์แพ รักษาการหัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ASESS Research Unit พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภายในห้องปฏิบัติการ จำนวน 25 คน เข้าร่วมทำบุญ